Verkko-opetusta ja -ohjausta on tutkittu reippaat 30 vuotta. Kirjallisuus auttaa luomaan kokonaiskuvaa ja ymmärtämään asioiden välisiä suhteita. Myös käsitteiden selventämiseen tiedekirjallisuus on hyvä apu ja lääke epämääräisiä ilmaisuja vastaan.

Listaan tähän vuosien saatossa kertynyttä kotikirjastoani. Lähdeviittausten ohella aion myös referoida näistä kirjoista opittua verkko-opiskelun tulokulmasta. Suurinta osaa näistä kirjoista ei ole kirjoitettu opiskelijan suunnasta ja opiskelijalle. Yritän lukea tästä tulokulmasta uudelleen.

Monet asiat muuttuvat hitaasti, joten kirjan ikä ei kerro sen soveltumisesta 2020-luvun käytöntöihin. Toisaalta aivoista ja oppimisesta on saatu tällä vuosituhannella paljon uutta tutkimustietoa, joka on tärkeää ottaa huomioon.

Jos siivoat kirjahyllyäsi eikä vanhoille aarteille löydy paikkaa, täällä Miehikkälässä on hyvä koti tämän alan hyville kirjoille.

Arkko-Saukkonen, A. & Saloniemi, K. (toim.) 2018. Innostusta verkkotyöskentelyyn. Rovaniemi: Lapin Ammattikorkeakoulu.
Bonk, C. J. 2009. The World Is Open. How Web Technology Is Revolutuinizing Education. San Francisco: Jossey-Bass.
Bouledroua, A. 2021. eLearning Theories & Designs. Between Theory & Practice. A Guide For Novice Instructional Designers. Singapore: Partridge.
Brennan, J. 2021. Engaging learners through Zoom. Strategies for virtual teaching across disciplines. Hopoboken: Jossey-Bass.
Conceição, S. C. & Howles, L.L. 2021. Designing the Online Learning Experience Evidence-Based Principles and Strategies. Sterling: Stylus.
Dirksen, J. 2016. Design for How People Learn.
Hart, J. 2011. Social Learning Handbook. A practical guide to using social media to work and learn smarter. Centre for Learning & Performance Technologies.
Hein, I. & Larna, R. (toim.) 1993. Lähellä kaukana, yksin yhdessä. Näkökulmia monimuoto-opetukseen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
Ihanainen, P. & Kalli, P. & Kiviniemi, K. (toim.) 2009. Verkon varassa. Opetuksen pedagoginen kehittäminen verkkoympäristöissä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Iiyoshi, T. & Kumar, M.S.V. (ed.) 2008. Opening Up Education. Thhe Collective Advancement of Education through Open Technology, Open Content, and Open Knowledge. Massachusetts: The MIT Press.
Ilomäki, L. (toim.) 2008. Sähköä opetukseen. Digitaaliset oppimateriaalit osana oppimisympäristöjä. Helsinki: Opetushallitus.
Joutsenvirta, T. & Kukkonen, A. (toim.) 2009. Sulautuva opetus – uusi tapa opiskella ja opettaa. Helsinki: Palmenia.
Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2009. Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Finn Lectura.
Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2012. Sosiaalinen media opetuksessa. 2. uudistettu painos. Helsinki: Finn Lectura.
Koli, H. & Silander, P. 2002. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu.
Koli, H. 2008. Verkko-ohjauksen käsikirja. Helsinki: Finn Lectura.
Leiding, S. & Rapio, E. (toim.) 2021. Samassa verkossa. Näkökulmia äidinkielen verkko-opetukseen. Äidinkielen opettajain liitto.
Manninen, J. & Burman, A. & Koivunen, A. & Kuittinen, E. & Luukannel, S. & Passi, S. & Särkkä, H. 2007. Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Helsinki: Opetushallitus.
Mannisenmäki, E. & Manninen, J. 2004. Avoimen yliopiston verkko-opiskelijan muotokuva. Tutkimus opetuksesta, opiskelusta ja opiskelijoista verkossa. Helsingin yliopisto koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Raportteja ja selvityksiä.
Matikainen, J. & Manninen, J. (toim.) 2000. Aikuiskoulutus verkossa. Verkkopohjaisten oppimisympäristöjen teoria ja käytäntö. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.
Matikainen, J. (toim.) 2003. Oppimisen ohjaus verkossa. Helsinki: Palmenia.
Nevgi, A. & Tirri, K. 2003. Hyvää verkko-opetusta etsimässä. Suomen kasvatustieteellinen seura.
Pönkä, H. & Impiö, N. & Vallivaara, V. (toim.) 2012. Sosiaalisen median opetuskäyttö. Oppimisen toeriaa ja kokemuksia DevelOPE-hankkeesta. Oulun yliopisto.
Pönkä, H. 2017. Open somekirja. Sosiaalisen median oppimisympäristöt ja menetelmät. Jyväskylä: Docendo.
Saari, A. 2021. Kasvatusteoria antiikista nykypäivään. Helsinkii: Gaudeamus.
Silander, P. & Koli, H. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki. Helsinki: Finn Lectura.
Sinko, M. & Lehtinen, E. (toim.) 1998. Bitit ja pedagogiikka. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa. Jyväskyloä: Atena.
Suomi, K. & Kajannes, K. (toim.) 2011. Ymmärrys hoi! Kirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Jyväskylä: Kustannusosakeyhtiö HAI.
Suominen, R. & Hakanurmi, S. 2011. Verkko-opettaja. Helsinki: SanomaPro.
Tella, S. (toim.) 1997. Media nykypäivän koulutuksessa. Osa I. Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä perjantaina 14.2.1997. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos.
Tella, S. & Vahtivuori, S. & Vuorento, A. & Wager, P. & Oksanen, U. 2001. Verkko opetuksessa – opettaja verkossa. Helsinki: Edita.
Vihervaara, E. 2012. Aktiivisesti verkossa. Länsi-Suomen aikuislukioiden raportti III lukioille. Atrium-hanke.
Vähähyyppä, K. (toim.) 2010. Koulu 3.0. Helsinki: Opetushallitus.
Wager, P. & Aalto, M. 2000. Etälukiolla eteenpäin. Opetuksen ja opiskelun uudet etätuulet. IMPACT-tutkimuksen loppuraportti. Helsinki: Opetushallitus.
Yli-Luoma, P.V.J. (toim.) 2006. Interaktio verkossa. INTeL-projekti, Oulun yliopisto.